Juiste Activiteiten

Wat is de volgende slimme zet

Ons advies is erop gericht om veranderingen te realiseren die er toe doen in de complexe politiek-bestuurlijke omgeving met vele stakeholders en belangen. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende economische, juridische, technische, financiële, etc invalshoeken die het besturen in de publieke sector zo complex maken om tot afgewogen beslissingen te komen om maatschappelijke doelen te realiseren.

Processen verbeteren

Voorbeeld Onderwijsinstelling
Inschrijvingen voor opleidingen moeten verwerkt worden en in recente tijden is er door mismanagement bij een instelling in het middelbaar beroepsonderwijs een groot aantal leerlingen misgelopen doorlange wachttijden. De leerlingen schreven zich vervolgens maar in op plekken die wel hun verwerking van inschrijvingen op orde hadden. Zo is de onderwijsinstelling veel klanten misgelopen. Met de juiste structuur en keuze van activiteiten had de verwerking van deze data veel beter kunnen verlopen.

De succesmanagement driehoek

Deze driehoek vormt de essentie van het besturen van organisaties. Heldere Doelen geven richting aan de organisatie. Om doelen te bereiken moeten de Juiste Activiteiten worden ondernomen en de Echte Risico’s worden beheerst. Het gaat om het vergroten van de + en het verkleinen van de -. Dat zorgt voor meer succesvolle doelbereiking en minder kosten.

Out of the box

Onze kennis en ervaring voor bestuurskundig advies en -onderzoek ligt op diverse inhoudelijke beleidsterreinen, grote projecten, strategie, risicomanagement, verbonden partijen, financiën, planning & control, politiek-bestuurlijke moeilijkheden, rekenkameronderzoek, benchmark, etc. Kenmerkend in onze aanpak is dat wij creatieve oplossingen nastreven door anders te denken en te doen, gericht op het resultaat.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

Je moet dus anders durven denken

Voorbeeld:
Een groot internationaal bedrijf dat werktuigen bouwt heeft in de Nederlandse tak de productie van bepaalde verbrandingsmotoren stilgezet omdat de groeimogelijkheden doodliepen met deze aanpak. Na een herorientatie zijn deze werkzaamheden outsourced naar andere landen zodat het bedrijf een aanpak kon hanteren die de winstgevendheid waarborgde. Dit kostte weliswaar banen maar zonder verandering behaalde het bedrijf de doelen simpelweg niet. Soms moet je er een gewaagde creatieve draai geven om te blijven bestaan.

Voorbeeld: Beter toezicht op Verbonden Partijen. Ieder jaar is het weer touwtrekken met verbonden partijen over rapportages. Als de rapportage komt, kan er vaak niet meer op worden (bij)gestuurd. De informatie komt (te) laat en gaat daarmee over het verleden. Als gemeente wil je graag tijdige en actuele informatie om op te sturen. Denk creatief: Een koppeling met de financiële systemen van de verbonden partij. Als gemeente ben je niet meer afhankelijk van rapporten maar genereer je automatisch eigen rapportages. Alerts waarschuwen de gemeente om tijdig in te grijpen, in plaats van achteraf de problemen oplossen.

Voorbeeld: Maak zwembadexploitatie positief

Een gemeente komt elk jaar weer tekort bij de exploitatie van het zwembad. Ieder jaar wordt besloten om het tarief te verhogen om het zwembad kostendekkend te maken. Ieder jaar komen er weer minder bezoekers.

Denk creatief: Verlaag de tarieven waardoor meer bezoekers komen. Maak het extra aantrekkelijk voor de jeugd en zorg voor ruime openingstijden.

Nieuwe inzichten/ nieuwe technologie

Data geeft ons steeds meer inzicht. Patronen in data en data uit verschillende systemen combineren leidt tot nieuwe informatie. Dit helpt nieuwe risico’s op een ‘smart’ manier te identificeren of analyseren. Bij voorkeur geautomatiseerd.

Voorbeeld:

Een opkomende werkwijze bij de Nederlandse politie. De predictive policing-projecten gebruiken wiskundige modellen om het risico in te schatten dat door een bepaalde persoon of op een bepaalde locatie strafbare activiteiten worden ondernomen. De politie focust vervolgens extra op de personen of locaties die ingeschat worden als zijnde verhoogd risico. Dit kan ingezet worden om bijvoorbeeld autodiefstal te voorkomen.

word meer succesvol

Download uw stappenplan naar succes 🙂

Hartelijk dank voor je aanvraag! De whitepaper wordt je zo snel mogelijk per mail toegezonden.